Pomiary pionowości

Wykonujemy kontrolę techniczną pionowości w trakcie budowy i po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektu. To pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji o geometrii obiektu. Kontrolę pionowości np. ścian, kominów czy filarów przeprowadzamy metodami geodezyjnymi, przy zastosowaniu precyzyjnych, nowoczesnych tachimetrów elektronicznych. Ważna, wynikająca z wiedzy i doświadczenia geodety jest właściwa interpretacja wyników pomiarów i sposób obliczania odchyłek.

Pomiary pionowości przeprowadzamy na trzech etapach:

  • w trakcie realizacji obiektu aby sprawdzić zachowanie parametrów projektowych,
  • po zakończeniu budowy jako pomiar wyjściowy do dalszych badań w trakcie eksploatacji obiektu
  • podczas kontroli pionowości eksploatowanych obiektów na skutek starzenia się materiałów konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonej kontroli pionowości przygotowujemy dokumentację geodezyjną z pomiaru.

Na bieżąco monitorujemy przemieszczania pionowe i poziome w trakcie budowy obiektów przemysłowych i po ich zakończeniu, zgodnie z wymogami badań okresowych obiektów.