Bilanse robót ziemnych

To zestawienie objętości mas ziemnych wynikających z planowanych prac drogowych na podstawie wykonanych przekrojów poprzecznych z wyznaczoną powierzchnia wykopów i nasypów oraz odległości pomiędzy poszczególnymi przekrojami. Jest ono podstawą do przedmiaru drogowego robót ziemnych.

Współpracujemy z projektantami i inwestorami w zakresie pomiaru rzeźby terenu aby ustalić poziom posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. Celem tego działania jest optymalizacja bilansu robót ziemnych.

Kontrolujemy jakość wykonywanych prac budowlanych pod względem ilości i grubości warstw konstrukcyjnych poszczególnych podbudów np. przy realizacji dróg, parkingów itp.